OPP

Technik požiarnej ochrany

V zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a vyhlášky č. 121/2002 o požiarnej prevencii:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi (vedúci, ostatní a novoprijatí zamestnanci) a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi (požiarna identifikačná karta, požiarna kniha, požiarny evakuačný plán, požiarne poplachové smernice, požiarno-bezpečnostné pokyny (bytovky), požiarny poriadok pracoviska, dokumentácia o školení zamestnancov o OPP a odbornej príprave protipožiarnych hliadok a pod.)
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany pred požiarmi.

Kontrola požiarnotechnických zariadení

kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a hydrantov, požiarnych uzáverov.

BOZP

Bezpečnostný technik

V zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci:

 • periodické prehliadky pracovísk zhľadiska stavu BOZP
 • spolupráca pri evidencii, šetrení, registrácii a odškodňovaní pracovných úrazov, závažných pracovných úrazov a chôrob z povolania
 • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP
 • vykonávanie previerok a vypracúvanie správ o vykonaných previerkach z hľadiska bezpečnosti práce
 • vypracovanie pracovných rizík pre pridelenie OOPP
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti BOZP
 • výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kontakt

Tel.: 0948 529 082
jankagartnerova@gmail.com